Co jsou to ftaláty a proč nám škodí?

Ftaláty jsou skupina chemických sloučenin, které se často používají v průmyslu pro zvýšení flexibility a odolnosti plastů. Tyto sloučeniny se nacházejí v široké škále výrobků, od plastových obalů po hračky, a v posledních letech se staly předmětem značného zdravotního i environmentálního zájmu.

Složení a použití ftalátů

Ftaláty, jako jsou diethylftalát (DEP) nebo dibutylftalát (DBP), se přidávají do plastů, zejména do PVC (polyvinylchloridu), aby se zvýšila jejich pružnost a odolnost. To je důvod, proč jsou plastové lahve, které obsahují tyto sloučeniny, měkké a pružné, a tedy praktičtější pro každodenní použití.

Rizika ftalátů pro lidské zdraví

Ftaláty mohou být pro člověka škodlivé z několika důvodů. Především mohou migrovat z plastových obalů do potravin a nápojů, zejména když jsou vystaveny vysokým teplotám nebo jsou skladovány po dlouhou dobu. Toto vystavení ftalátům bylo spojováno s řadou zdravotních problémů, včetně hormonální nerovnováhy a problémů s reprodukčním systémem. Děti a těhotné ženy jsou zvláště citlivé na expozici ftalátům, jelikož tyto chemikálie mohou ovlivnit vývoj plodu.

Environmentální dopady

Kromě potenciálního rizika pro lidské zdraví mají ftaláty také negativní vliv na životní prostředí. Plasty obsahující ftaláty se často stávají součástí odpadu, který končí na skládkách nebo v oceánech. Zde se ftaláty mohou uvolňovat do půdy a vody, kde mohou narušovat ekosystémy a ovlivňovat zdraví divoké fauny a flóry. Ftaláty jsou považovány za "endokrinní disruptory", což znamená, že mohou narušit hormonální systémy u živočichů, včetně ryb a ptáků, což má za následek reprodukční a vývojové problémy.

V reakci na tyto obavy byla v některých zemích zavedena regulace používání ftalátů v určitých výrobcích. Například v Evropské unii a ve Spojených státech bylo omezeno používání některých druhů ftalátů v hračkách a dalších produktech pro děti. Alternativy k ftalátům, jako jsou adipáty nebo citráty, jsou vyvíjeny a používány ve snaze najít bezpečnější možnosti pro zvýšení flexibility plastů.

Ftaláty mají značný dopad na vodní ekosystémy. Tento vliv se projevuje na několika úrovních, od mikroskopických organismů až po větší vodní živočichy, včetně ryb, a má dalekosáhlé důsledky pro celou vodní ekologii.

2 (30)

1.) Akumulace ve zdrojích vody

Ftaláty se do vodních ekosystémů dostávají různými cestami, včetně průmyslového odpadu, úniků z plastových produktů a městského odtoku. Tyto chemikálie jsou odolné vůči rozkladu a mohou se akumulovat ve vodním prostředí, což vede k jejich dlouhodobé přítomnosti v řekách, jezerech a oceánech.

2.) Narušení endokrinního systému

Ftaláty jsou známé jako endokrinní rušiče, což znamená, že mohou narušovat hormonální systémy vodních organismů. U ryb a jiných vodních živočichů mohou tyto chemikálie imitovat nebo blokovat přirozené hormony, což vede k problémům s reprodukcí, růstem a vývojem. Zvlášť znepokojující je vliv ftalátů na reprodukční systémy, kde mohou způsobit snížení plodnosti nebo dokonce změny v pohlavním vývoji.

3.) Bioakumulace a trofický přenos

Ftaláty se mohou hromadit v tělech vodních organismů, což vede k bioakumulaci. Když tyto kontaminované organismy konzumují jiní živočichové výše v potravním řetězci, ftaláty se mohou dále akumulovat a dosáhnout vyšších koncentrací. Tento proces, známý jako trofický přenos, může mít vážné důsledky pro zdraví predátorů, včetně ptáků a větších ryb.

4.) Dopady na mikroekosystémy

Ftaláty mají také vliv na mikroorganismy, jako jsou plankton a bakterie, které jsou základem vodních ekosystémů. Narušení těchto mikroorganismů může mít kaskádovité účinky na celý ekosystém, ovlivňující dostupnost potravy pro větší organismy a celkovou biodiverzitu.

5.) Dlouhodobé environmentální dopady

Dlouhodobé expozice vodních ekosystémů ftalátům mohou vést k trvalým změnám v ekologických komunitách. To může zahrnovat změny ve složení druhů, zmenšování populací citlivých druhů a celkovou ztrátu biodiverzity. Tyto změny mohou narušit ekologickou rovnováhu a ovlivnit služby ekosystémů, jako je čištění vody a podpora rybolovu.

Zero waste

Výzkumy ukazují, že ftaláty mají významný vliv na vodní ekosystémy, zejména na organismy jako jsou plži a ryby. Studie provedená na sladkovodním plži Physella acuta odhalila, že vystavení ftalátům může způsobit změny na úrovni genové exprese. Bylo zjištěno, že ftaláty mění transkripci několika genů souvisejících s DNA opravnými mechanismy, nervovým systémem, oxidačním stresem, a také geny zapojené do detoxikačních procesů. Tyto výsledky naznačují, že ftaláty mohou negativně ovlivnit zdraví a přežití vodních organismů. Tento vliv je znepokojující, jelikož může mít dlouhodobé důsledky na zdraví a biodiverzitu vodních ekosystémů.1

Závěr

Závěrem lze říci, že i když ftaláty hrají důležitou roli v průmyslové výrobě, jejich potenciální rizika pro zdraví a životní prostředí si vyžadují pečlivé zvážení. Spotřebitelé mohou přispět k omezení expozice ftalátům tím, že budou pečlivě vybírat produkty, které používají, a podporovat udržitelné a bezpečné výrobní metody. Předeveším využívat produkty, které mohou sloužit několik let. 

 

1. AMADOR, Marina Prieto, Patricia CABALLERO a José-Luis MARTÍNEZ-GUITARTE. Analysis of the impact of three phthalates on the freshwater gastropod Physella acuta at the transcriptional level. 2021.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět na mail korektura@brainmarket.cz. Děkujeme!